wizy do usa

WIZA DLA INWESTORÓW i PRZEDSIĘBIORCÓW E- 2


Amerykańskie prawo imigracyjne pozwala obywatelom m.in. Polski na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych. W tym celu należy uzyskać wizę nieimigracyjną typu E-2. Wiza ta pozwala na wjazd i osiedlenie się na terytorium USA w celu prowadzenia i rozwoju komercyjnej działalności gospodarczej.
Brexit może być również pretekstem do przeniesienia firmy z Anglii do USA .

Podstawowe korzyści:

 • Inwestor może legalnie pracować w Stanach Zjednoczonych na rzecz amerykańskiego przedsiębiorstwa, w które zainwestował kapitał.
 • Inwestor może wjeżdżać i wyjeżdżać z terytorium USA bez ograniczeń.
 • Inwestor może uzyskać przedłużenie ważności wizy E-2, jeśli spełnia kryteria do jej ponownego uzyskania.
 • Rodzina inwestora (małżonek, dzieci do lat 21 niepozostające w związku małżeńskim) mogą osiedlić się razem z Inwestorem i pracować w USA.

Wymogi stawiane osobom ubięgającym się o wizy dla inwestorów (E-2)
 • Inwestor, osoba fizyczna lub prawna, powinna pochodzić z państwa objętego umową o handlu ze Stanami Zjednoczonymi ( np. Polska ).
 • Osoba ubiegająca się o wizę już zainwestowała kapitał lub jest w trakcie wnoszenia inwestycji.
 • Inwestor powinien posiadać kontrolę nad zasobami finansowymi przedsiębiorstwa, a inwestycja powinna mieć charakter komercyjny. Kapitał nie może pochodzić z kredytów zabezpieczonych aktywami przedsiębiorstwa, którego dotyczy inwestycja.
 • Inwestycja dotyczy przedsiębiorstwa rzeczywiście działającego na rynku. Nie są brane pod uwagę inwestycje oparte na spekulacji lub nie wykazujące żadnej działalności. Wolne środki na rachunku bankowym lub papiery wartościowe nie są uznawanie za inwestycję.
 • Inwestycja musi być znaczna i powinna zapewnić rentowną działalność przedsiębiorstwa. W przypadku przedsięwzięć nie wymagających dużych nakładów finansowych, procentowy udział tej inwestycji w wartości całego przedsięwzięcia powinien być wysoki. Jeśli przedsięwzięcie ma charakter wysokonakładowy, procentowy udział inwestycji może być niższy.
 • Inwestycja nie może być bliska progu opłacalności. Musi przynosić dochód znacznie przewyższający koszty utrzymania inwestora i jego rodziny lub musi pozytywnie wpływać na gospodarkę USA.
 • Osoba ubiegająca się o wizę posiada wystarczający potencjał, by rozwinąć przedsiębiorstwo i nim zarządzać.
 • Jeżeli osoba ubiegająca się o wizę nie jest głównym inwestorem, powinna zajmować stanowisko kierownicze, albo posiadać specjalistyczną wiedzę. Inni pracownicy, w tym wykwalifikowani, nie mogą otrzymać wizy tego rodzaju.
 • Osoba ubiegająca się o wizę nie może posiadać zamiarów pozostania na terenie USA po wygaśnięciu statusu E-2.

Zakres czynności KANCELARII DORADCZEJ SZMURŁO:
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji
 • Przygotowanie do rozmowy z konsulem

kontakt