Uchylenie zakazu wjazdu do USA | waiver | wyrok sądowy w Polsce | naruszenie amerykańskiego prawa imigracyjnego i karnego, cofnięcie z lotniska (granicy) | odmowa wjazdu do USA | przekroczenie wizy.

Oferujemy pomoc w aplikowaniu o wizę do USA w nastepujących przypadkach:

•  cofnięcie z granicy amerykańskiej, odmowa wjazdu do USA, nakaz opuszczenia terytorium USA (unieważnienie wizy)
•  wielokrotnej odmowy wydania promesy wizowej
•  poświadczenie nieprawdy/kłamstwo podczas rozmowy z konsulem oraz w formularzu ESTA (ruch bezwizowy)
•  wyrok sądowy, grzywna, problemy prawne (prawo karne, cywilne)
•  przekroczenie terminu przyznanej wizy

Zgodnie z amerykańskim prawem imigracyjnym (Ustawa o imigracji i obywatelstwie), osoby które złamały prawo imigracyjne lub karne, próbowały lub próbują uzyskać wizę lub skorzystać z innych praw imigracyjnych posługując się oszustwem lub przedstawiając fałszywe informacje, podlegają zakazowi wjazdu do USA i nie mogą otrzymać wizy trybie standardowym. Powody, które sprawiły, że przepis ten ma zastosowanie, nie przedawniają się. Jednakże, osoby podlegające temu przepisowi mogą, po spełnieniu pewnych warunków, starać się o uchylenie zakazu wjazdu. Aby móc wystąpić z taką prośbą, osoba ubiegająca się o wizę nieimigracyjną winna wykazać, że pod każdym innym względem spełnia warunki do jej uzyskania, a w szczególności wynikające z artykułu 214(b), wcześniej wspomnianej ustawy. Przepis ten stanowi, że każda osoba ubiegająca się o wizę na pobyt czasowy zamierza pozostać w USA na stałe, chyba że przekona konsula, że ma prawo do uzyskania statusu nieimigracyjnego oraz że udaje się do USA w tych właśnie celach i że posiada w Polsce stałe miejsce zamieszkania, którego nie zamierza porzucić oraz posiada powiązania rodzinne, zawodowe, ekonomiczne, itp., które gwarantują powrót do kraju).
Po spełnieniu tego warunku, konsul może skierować pozytywną rekomendację do Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (Deapartment of Homeland Security, DHS)) z prośbą o przyznanie specjalnej zgody (waiver nieimigracyjnego), np. w związku np. z artykułem 212(a) i innymi.

Resumując: bez spełnienia warunków określonych w artykule 214(b) nie można otrzymać rekomendacji konsulatu a nastepnie decyzji Departamentu Bezpieczenstwa Krajowego (Department of Homeland Security, DHS)) w kwestii uchylenia zakazu wjazdu do USA (waiver) w ramach wizy nieimigracyjnej. Nie można wystąpić o waiver bez jednoczesnego aplikowania o wizę. W szczególnych przypadkach konsul może podjąć decyzję o wydaniu wizy we własnym zakresie.

Posiadamy niemal 30. letnie doświadczenie w tej dziedzinie (od 25 lat w Polsce). W ciągu tego okresu Dr Jerzy Szmurło, CMC, przygotował wiele skutecznych wniosków o waiver, na podstawie których Klienci Kancelarii otrzymali nowe wizy umożliwiające wjazd na terytorium USA.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w celu skonsultowania i oceny stanu faktycznego Państwa przypadku.

W przypadku podjęcia współpracy, Kancelaria przygotuje wniosek wizowy DS-160 (nie jest wymagany żaden specjalny formularz) wraz z pismem przewodnim uzasadniającym prośbę o waiver (celem przedłożenia konsulowi), umówi spotkanie w konsulacie oraz udzieli merytorycznego przygotowania przed wizytą w konsulacie.

FORMULARZ KONTAKTOWY

INSPEKCJA GRANICZNA W USA

Wstecz
uchylenie zakazu wjazdu do USA waiver nieimigracyjny
© 2020 KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Polityka prywatności